หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการส่งเสริมการดูแลเด็กด้านพฤติกรรมและอารมณ์อย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา โดยฝ่ายพยาบาลและพัฒนาการเด็กดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมการดูแลเด็กด้านพฤติกรรมและอารมณ์อย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา
รุ่นที่ 1 - 2 วันที่ 12 - 13 พ.ค. 59 เวลา 08.00 - 18.00 น.

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com