หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ “ล้านนาเกมส์”


สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ “ล้านนาเกมส์” จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ระหว่างวันที่ 2 - 5 พ.ค. 59 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ โดยนำเด็กในความอุปการะฯ จำนวน 27 คน พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กจำนวน 15 คน ร่วมแข่งขันกีฬา และทัศนศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภาคกลางตอนบน ภาคตะวันตกและภาคเหนือ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com