หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการต้นทุนชีวิตวัยรุ่นกับแนวคิดพึ่งพาตนเองบนวิถีชีวิตชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจัดทำโครงการต้นทุนชีวิตวัยรุ่นกับแนวคิดพึ่งพาตนเอง บนวิถีชีวิตชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ชุมชนลำขนุน หมู่ที่ 8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2558 เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆในความอุปการะฯ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง โดยผ่านกระบวนการภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียนรู้การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพในชุมชน โดยนำเด็กพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีจิตอาสาในชุมชน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อเสริมสร้างต้นทุนชีวิตด้านพลังตัวตน พลังสร้างปัญญา และพลังชุมชนที่อ่อนแอให้กับเด็กกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันไป
และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมชุมชน

**************************

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com