หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสามัคคี ครั้งที่ ๑๒ “อีสานเกมส์”


จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
นำเด็กๆ ในความอุปการะฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน
และทัศนศึกษา ภาคอีสาน , ภาคกลางตอนบน

**************************

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com