หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “แสงธรรมนำทางส่องชีวิต”

ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา จัดทำโครงการ “แสงธรรมนำทางส่องชีวิต” โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานสงเคราะห์ เข้ามาสนทนาธรรม ภายในสถานสงเคราะห์ เดือนละ ๒ ครั้ง จัดลูก ๆ ในความอุปการะฯ พร้อมเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมฟังครั้งละ ๕๐ คน ตั้งแต่ เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. เพื่อให้เด็ก ๆ ในความอุปการะฯ ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มีความศรัทธาในศาสนา ใช้ชีวิตอยู่ในศีลธรรมจรรยา ที่ดีงาม จัดกิจกรรมวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ นิมนต์พระอาจารย์ จากวัดบางดาน อ.เมือง จ.สงขลา

***************************

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com