หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา

วันที่ 25 เมษายน 2562 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ วัดเชิงแสกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นำโดย นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด , หน่วยงานรัฐสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com