หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ วันสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2562 บ้านสงขลาจัดโครงการวันสงกรานต์
เพื่อให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และลูกๆในความอุปการะฯ ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยแต่โบราณ

เวลา 07.00 – 12.00 น. ข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกๆบ้านสงขลา ร่วมกันถวายสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งของสถานสงเคราะห์ ที่คอยปกป้องคุ้มครอง ลูกๆ และเจ้าหน้าที่ทุกๆคน และร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และจัดให้มี พิธีทำบุญเลี้ยงพระทางศาสนาพุทธและพิธีศาสนาอิสลามเวลา

เวลา 12.30 – 14.00 น. จัดกิจกรรม ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกๆบ้านสงขลา ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากผู้ปกครองและพ่อๆ แม่ๆ บ้านสงขลา ตลอดจนรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา และแม่ ๆ อาวุโส ที่เกษียณราชการไปแล้ว

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com