หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “ต้นทุนชีวิต วัยรุ่น กับแนวคิดการพึ่งพาตนเอง บนวิถีชีวิตชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 16 – 18 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร อ.เมือง จ.สงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com