หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
วันที่ 8 เมษายน 2560 ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ บนเขาน้อย อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน
บ้านสงขลานำพวงมาลาที่ประดิษฐ์มาจากผลไม้หลากหลายชนิด แทนพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และยังเป็นการให้ทานแก่ฝูงลิงหลายร้อยตัวที่
อาศัยอยู่บนเขาน้อยแห่งนี้ใช้เป็นอาหารอีกด้วย

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com