หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559


บ้านสงขลาจัดกิจกรรมวันที่ 9 เมษายน 2559 และจัดกิจกรรมในเดือนเมษายนของทุกๆปี เพื่อให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และลูกๆ ในความอุปการะได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยแต่โบราณ

-เวลา 07.00 – 12.00 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกๆบ้านสงขลาร่วมกันถวายสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งของสถานสงเคราะห์ ที่คอยปกป้องคุ้มครอง ลูกๆ และเจ้าหน้าที่ทุกๆคน และร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และจัดให้มี พิธีทำบุญเลี้ยงพระทางศาสนาพุทธ และพิธีศาสนาอิสลาม

-เวลา 12.30 – 14.00 น. จัดกิจกรรม ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกๆบ้านสงขลา ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และให้ลูกๆ ได้รดน้ำขอพร จากพ่อๆแม่ๆบ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com