หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

บ้านสงขลา นำเด็กเล็กในความอุปการะฯ อายุ 4 – 7 ปี พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก เที่ยวชม สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สงขลาอะควาเรี่ยม บริเวณ แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด วันที่ 1 เม.ย. 59

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com