หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ ต้นทุนชีวิต วัยเรียนสนุกคิด ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

ทัศนศึกษาโรงเรียนท้องนา ณ ชุมชน ตำบลท่าข้าม (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม)
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 24 – 26 เมษายน 2558

***************************

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์