หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ ต้นทุนชีวิต วัย kids

เปิดโลกการเรียนรู้ปลุกจินตนาการ สานสัมพันธ์ครอบครัว

วันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๘ นำเด็กๆ ในความอุปการะฯ ทัศนศึกษา สวนน้ำภายในสวนสัตว์สงขลา
และทัศนศึกษาฟาร์มแกะ บริเวณ สวนสองทะเล เทศบาลเมืองสงขลา

**********************

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์