หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงและเด็กในความอุปการะที่มีอายุ 6-8 ปี ช่วยกันเตรียมเเปลงผักสวนครัว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในช่วงปิดภาคเรียน ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com