หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการพัฒนาบุคลากร

เพื่อพัฒนาความรู้ สร้างสุข เสริมพลัง ในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ-เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กิจกรรมศึกษาดูงาน หน่วยงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัด กระบี่ พังงา ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com