หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


บ.เชฟรอน มอบเงินสนับสนุนให้แก่บ้านสงขลา

วันที่ 29 มี.ค. 61 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมีนายณัฐวุฒิ ไชยณรงค์ ผู้จัดการฐานส่งกำลังบำรุง เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ได้สนับสนุนเงิน จำนวน 204,720 บาท มอบแก่นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ ผู้รับมอบเงิน ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2561 เพื่อส่งมอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
โดยมีนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์
ซึ่งทางบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าจ้างพี่เลี้ยง จำนวน 2 ราย ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com