หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
พร้อมข้าราชการ-เจ้าหน้าที่และเด็กๆในความอุปการะฯ จัดบูธหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ รวมทั้งครอบครัวชุมชน และสังคม มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดประเด็นหลักในการจัดงานคือ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน
พร้อมด้วยนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด


 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com