หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมวันมาฆะบูชา

วันที่ 1 มีนาคม ๒๕61 เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. เด็กและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียนรอบ ๆ พระนอน องค์ใหญ่ ร่วมกันชุมชน ต.เกาะยอ
ณ วัดพระนอนแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com