หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สอนเด็กให้สมวัย ด้วยเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก”รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com