หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำเดือนมีนาคม 2559 โดยกลุ่มสภาเด็กบ้านสงขลา
เด็กๆช่วยการดายหญ้า เตรียมดินปลูกผักสวนครัว

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com