หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้มอบทุน

วันที่ 3 มี.ค. 59 เวลา 09.00 น. นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กในครอบครัวขาดแคลนตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 60 ทุน 6 โรงเรียน

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com