หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “อนุรักษ์ศิลปะมโนราห์”

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ทางภาคใต้ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความรักความสามัคคี เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ ให้แก่เด็กในความอุปการะฯ รวมถึงสร้างความตระหนักและสืบทอด เอกลักษณ์ ความเป็นไทย ดำเนินโครงการโดย จัดหาวิทยากรภายนอก เข้ามาสอนให้กับเด็ก ในความอุปการะฯ จำนวน 18 คน ในวันเสาร์ – อาทิตย์ วันละ 4 ชั่วโมง ตลอดปีงบประมาณ 2558

**************************

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์