หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรมวันมาฆะบูชา ประจำปี 2558

วันที่ 4 มี.ค. 58 นำเด็กในความอุปการะฯ และเจ้าหน้าทีดูแลเด็กออกไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ร่วมกันชุมชน ณ วัดพระนอนแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ้

**************************

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์