หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก Play and learn
(เพลินกิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2558


โครงการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กหลักสูตร Play and learn (เพลินกิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2558 โดย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ อุทยานแห่งชาติ เขาปู่ – เขาย่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

***************************

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์