หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “เด็กยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา นำเด็กๆ ในความอุปการะฯพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการ ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะและสิ่งสกปรกต่างๆ
ที่บริเวณชายหาด แหลมสมิหลา จ.สงขลา เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขลา
ให้สะอาดสดใส น่าเที่ยวชม และฝึกให้เด็กๆในความอุปการะฯให้มีจิตอาสา ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ เป็นคนไม่นิ่งดูดาย มีความตั้งใจและภูมิใจที่จะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม
ดำเนินโครงการวันที่ 11 มี.ค. 58

**********************

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์