หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมวันมาฆะบูชา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.30 – 21.00 น. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจัดข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และลูก ๆ ในความอุปการะฯ ร่วมกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียนรอบๆ พระนอน องค์ใหญ่ ร่วมกันชุมชน ต.เกาะยอ ณ วัดพระนอนแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนให้มีความศรัทธา และซาบซึ้งเห็นคุณค่าทางศาสนา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com