หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “แสงธรรมนำทางส่องชีวิต”

ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษาจัดทำโครงการ “แสงธรรมนำทางส่องชีวิต”
เพื่อให้เด็ก ๆ ในความอุปการะฯ ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มีความศรัทธาในศาสนาใช้ชีวิตอยู่ในศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม
จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 11.30 น.
นำเด็กในความอุปการะฯ จำนวน 20 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กออกไปศึกษาธรรมะ และช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา

**************************

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์