หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558

ดำเนินโครงการ วันที่ 30 ม.ค. – 30 เม.ย. 58 เพื่อให้เด็กในความอุปการะฯ ได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีความสามัคคีในหมู่คณะ ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ได้เรียนรู้อาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในอนาคต และมีพืชผักปลอดสารพิษในการบริโภคตลอดจนค้าขายเพื่อเพิ่มรายได้

**************************


สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์