หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “สร้างความตระหนักรู้สู่สังคมอาเซียนแก่เด็กและสตรี”
ประจำปีงบประมาณ 2558


- วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุงสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำเด็กในความอุปการะฯจำนวน 50 คน
พร้อม จนท.ดูแลเด็กออกไปศึกษาธรรมชาติ/ทัศนศึกษาอุทยานนกน้ำทะเลน้อย ล่องเรือชมทะเลบัวและนกน้ำประเภทต่าง ๆ
และเรียนรู้การดำเนินชิวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในกอย จ.พัทลุง

- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำเด็กในความอุปการะ จำนวน 50 คน พร้อม จนท.ดูแลเด็กออกไปทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ กวาดขยะล้างห้องน้ำ บริเวณวัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา


***************************

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์