หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมสวัสดี ปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ คณะแพทย์-พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 เพื่อขอบคุณ ที่ให้การดูแลรักษาเด็ก ๆ ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยดี ตลอดมา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com