หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ต้อนรับคณะ หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ ที่สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าร่วมร่วมประชุมข้อราชการของกระทรวง พม. (One Home)
ณ ห้องประชุมใหญ่ ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา เป็นประธาน
หลังปิดประชุมได้ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับลุกๆ ในความอุปการะฯ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com