หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ภาคเช้า 06.30 น.ข้าราชการ – เจ้าหน้าที่ พร้อมเด็ก ๆในความอุปการะฯ นำข้าวสาร-อาหารแห้ง ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เวลา 07.00 สักการบูชาพระประชาบดี เวลา 09.00 ชมการแสดงจากลูก ๆ บ้านสงขลา และกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูก ๆบ้านสงขลาทุกคน โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการสงขลา ร่วมมอบของขวัญและพบปะพูดคุยให้โอวาท แก่เด็กๆในความอุปการะฯ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com