หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ นำเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องเขียนฯลฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกหน่วยบริการประชาชน ณ วัดดีหลวง ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วันที่ 23 มกราคม 2563 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายอำเภอ ส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com