หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

รับโล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้นำเด็กในความอุปการะฯ เข้าคารวะรับโล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 และรับโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com