หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 24 มกราคม 2562 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
จัดข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยร่วมกับ สำนักงานจังหวัดสงขลา ในโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดบางเขียด หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com