หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงดูเด็กภายในสถานสงเคราะห์ฯ

วันที่ 23 และ 24 มกราคม 2562
ฝ่ายงานพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
จัดอบรม ข้าราชการ – เจ้าหน้าที่ โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงดูเด็กภายในสถานสงเคราะห์ฯ เรื่องโรคติดต่อที่พบในเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อให้การเลี้ยงดูเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น วันที่ 23 และ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com