หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น.
สถานสงเคราะห์ ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติให้กับลูกๆบ้านสงขลา
ภายในสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เพื่อที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต งานวันเด็กของบ้านสงขลาแต่ละปีจะเปิดโอกาสให้เด็กๆ พร้อมผู้ปกครองจากชุมชนใกล้เคียงภายนอกสถานสงเคราะห์ เข้ามาร่วมกิจกรรม จำนวนมากกว่า 500 คน

ภายในงานวันเด็กก็จัดให้มี กิจกรรมการแสดงบนเวทีของลูกๆบ้านสงขลา การเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ บ้านสงขลาได้จัดซุ้มต่างๆไว้คอยบริการลูกๆบ้านสงขลาและเด็กๆจากภายนอก เช่น ซุ้มของขวัญ ซุ้มอาหาร ซุ้มขนม ซุ้มไอศกรีม-น้ำดื่ม ซุ้มผลไม้ ฯลฯ และมีม้าหมุน-เด้งดึ๋ง-รถไฟมหาสนุก ให้เด็กๆได้เล่นแบบงานสวนสนุกในชุมชน เพื่อเพิ่มสีสันให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้บ้านสงขลาได้จัดอาคารรับบริจาคไว้ต้อนรับบุคคลภายนอกทุกๆท่าน ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ที่นำสิ่งของมาบริจาคเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้...

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com