หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


เยี่ยมบ้านเเละมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เเก่ครอบครัวอุปการะฯ

ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาลงเยี่ยมบ้านเเละมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เเก่ครอบครัวอุปการะฯจำนวน 6 ครอบครัว เด็กในความอุปการะฯจำนวน 10 คน
ในเดือน มกราคม 2561

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com