หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

รับโล่ห์เยาวชนดีเด่น

วันที่ 8 มกราคม 2561 นางสาวอันธิกา ชาตะวิทยากูล นักสังคมสงเคราะห์
นำนางสาวจิราภรณ์ ด้วงโคมโพธิ์ (น้องแพรว) เข้ารับโล่ และเยาวชนดีเด่นพร้อมรับโอวาท จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com