หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ออกไปสวัสดีปีใหม่และขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา และข้าราชการเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายงาน ออกไปสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึก ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายงาน ที่ให้ความร่วมมือ ให้ความอนุเคราะห์ และให้ความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงานราชของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาด้วยดีตลอดมา เช่น โรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่ สถานีตำรวจ หมอและพยาบาลประจำโรงพยาบาล งานทะเบียนราษฎร์ประจำอำเภอเมืองสงขลา ฯลฯ

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com