หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของสนับสนุนกิจการบ้านสงขลา
ในโอกาสปีใหม่ เดือนมกราคม 2561 และเยี่ยมชมเด็กๆในความอุปการะฯ

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com