หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 9มกราคม 2559 เวลา 08.00 – 14.00 น.
สถานสงเคราะห์ ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติให้กับลูกๆบ้านสงขลาภายในสถานสงเคราะห์ฯ ทุก ๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบเพื่อที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดี ของชาติต่อไปในอนาคต

โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่ใจดี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นประธานเปิดงาน

ในการจัดงานวันเด็กของบ้านสงขลาแต่ละปีจะเปิดโอกาสให้เด็กๆ พร้อมผู้ปกครองจากชุมชนใกล้เคียง ภายนอกสถานสงเคราะห์ เข้ามาร่วมกิจกรรม จำนวนมากกว่า 500 คน ภายในงานจัดให้มี กิจกรรมการแสดงบนเวที จากลูกๆบ้านสงขลา การเล่นเกมส์ประกวดร้องเพลง ตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ บ้านสงขลาได้จัดซุ้มต่างๆไว้คอยบริการลูกๆบ้านสงขลาและเด็กๆจากภายนอก เช่น ซุ้มของขวัญ ซุ้มอาหาร ซุ้มขนม ซุ้มไอศกรีม-น้ำดื่ม ซุ้มผลไม้ ซุ้มปาเป้า ซุ้มนาวาวันเด็ก ฯลฯ ให้เด็ก ๆได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแลกกับของขวัญ และมีบ้านลมขนาดใหญ่ให้เด็กๆได้เล่นแบบงานสวนสนุกในชุมชน เพื่อเพิ่มสีสันให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรม กันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้บ้านสงขลาได้จัดซุ้มบริจาค ไว้ต้อนรับบุคคลภายนอกทุก ๆ ท่าน ทุกคณะ ทุกหน่วยงานที่นำสิ่งของมาบริจาคเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติปีนี้..

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com