หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก

หลักสูตร Play and learn (เพลินกิจกรรม)อย่างสร้างสรรค์
(Creative Activities) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่1 วันที่ 18–19 ม.ค. รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 ก.พ.59
จัดโดย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ กองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ
ค่ายท่านมุก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com