หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมเด็กไหว้ผู้ใหญ่ สวัสดีปีใหม่ 2559

จัดกิจกรรมวันที่ 10 มกราคม 2559 โดยนำเด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่บ้านสงขลา
ไปเยี่ยมเยียน สวัสดีปีใหม่พร้อมมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ
ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com