หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558

วันที่ 1 มกราคม 2558 เวลา 06.00 – 07.30 น. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่และลูกๆในความอุปการะฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่พร้อมกับชุมชน ตำบลเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

**************************


 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์