หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558


วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 08.00 – 14.00 น. สถานสงเคราะห์ ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติให้กับลูกๆบ้านสงขลาภายในสถานสงเคราะห์ฯ ทุกๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เพื่อที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต ในการจัดงานวันเด็กของบ้านสงขลาแต่ละปีจะเปิดโอกาสให้เด็กๆ พร้อมผู้ปกครองจากชุมชนใกล้เคียงภายนอกสถานสงเคราะห์
เข้ามาร่วมกิจกรรม จำนวนมากกว่า 500 คน ภายในงานจัดให้มี การแสดงบนเวที
จากลูกๆ บ้านสงขลา กิจกรรมทั่วไป เช่น เล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ บ้านสงขลาได้จัดซุ้มต่างๆไว้คอยบริการลูกๆบ้านสงขลาและเด็กๆจากภายนอก เช่น ซุ้มของขวัญ ซุ้มอาหาร ซุ้มขนม ซุ้มไอศกรีม-น้ำดื่ม ซุ้มผลไม้ และมีซุ้มการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยในอดีต เช่น ซุ้มเดินกะลา ซุ้มปาเป้า ซุ้มมวยทะเล ให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแลกกับของขวัญ ซึ่งเป็นการละเล่นแบบงานสวนสนุกในชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มสีสันให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และบ้านสงขลาได้จัดซุ้มบริจาคไว้ต้อนรับบุคคลภายนอกทุกๆท่าน ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ที่นำสิ่งของมาบริจาคเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2558 นี้

**************************


 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์