หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดอบรมให้ความรู้กับเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับเยาวชนในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสงขลา
จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 20 คน เพื่อสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ดำเนินการภายในเดือน มกราคม 2558

**************************


 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์