หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประจำปีงบประมาณ 2558
ณ เกาะไหง คลิฟ บีช รีสอร์ท เกาะไหง จังหวัดตรัง

วันที่ 19 – 22 มกราคม 2558 รุ่นที่ 2 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี
เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมา ทุกๆคน ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จากภายนอก
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 2 รุ่น ระยะเวลารุ่นละ 3 วัน

***************************

 

 

 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์