หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “สร้างความตระหนักรู้สู่สังคมอาเซียนแก่เด็กและสตรี”
ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 17 มกราคม 2558 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำเด็กในความอุปการะฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กจำนวน 70 คน ทัศนศึกษานอกสถานที่
ณ อุทยานประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

**********************

 

 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์